Terug naar
Inhoud

Natuurgebied Oranjezon *

.
*

In de pcob/lezingenportefeuille treft men een uitgebreide
PowerPoint-presentatie aan (no. 8)
over de landschapsgenese van het duingebied
"Oranjezon"
(een fysisch-geografische uiteenzetting over dit aardwetenschappelijk interessante gebied)

Zie ook de beelden van een
wandel-excursie door Oranjezon

P.C. van der Klis,
fysisch-geograaf, Oostkapelle
.

Voorjaar in "Oranjezon"

.

Kikkerdril 5 maart 2007
(Foto Hilda)

Padden en paddensnoeren

 

'Op pad naar een nieuwe lente' in Oranjezon  
26 maart 2006
(Foto's Tjerk Kloostra)

Dit gebied is onderdeel van het natuurmonument "de Manteling".
Hier is meer dan 100 jaar water onttrokken voor de drinkwatervoorziening van Walcheren. De waterwinning vond plaats door open waterwinkanalen en bronnen. Inmiddels is deze winning gestopt. Het prachtige natuurgebied wordt nu beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Om het gebied te betreden heeft u een toegangsbewijs nodig: een dagkaart is te verkrijgen via de kaartautomaat (1 Euro). Donateurs (en hun huisgenoten) van Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben kosteloos toegang (op vertoon van hun lidmaatschapspasje).
Er is een kleine expositie bij de ingang waar informatie over de historie en de natuur van het gebied wordt gepresenteerd.

Het duingebied behoort tot de jonge duinen.Vanaf de zeereep met zijn helmbegroeiing gaat de vegetatie geleidelijk over in duindoornstruweel. Meer landinwaarts groeien soorten als meidoorn, egelantier en bramen.

Vervolgens gaat de vegetatie via duingraslanden, struweel- en bosvegetaties over in natuurlijk loofbos in de binnenduinrand. Midden in het gebied ligt een dennenbos, destijds aangeplant om de van oorsprong stuivende duinen vast te leggen.

Door begrazing van duingraslanden wordt verruiging tegengegaan en krijgen de oorspronkelijke duinvegetaties met soorten als duinviooltje, vroegeling, muizenoortje, driedistel en kleine leeuwetand weer meer groeiruimte.

In recente jaren is een aantal natte duinvalleien hersteld, door afplagging van de verruigde bovenlaag en demping van de waterwinkanalen.
Specifieke duinvalleiplanten als borstelbies, geelhartje, dwergzegge, melkkruid en dwergvlas hebben zich opnieuw hier gevestigd.

         
     
  veldleeuwerik   duindoorn  
     
  parnassia   duinviooltje  

In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan o.a. een overvloed aan bessen.

Neem uw fotocamera mee...

In de kalkrijke duinen bloeit vanaf juli het Jacobskruiskruid.
Overal ziet men dan boeketjes staan van oranje-gele bloempjes, elk met dertien lintvormige bloemblaadjes...

 

Omdat dit kruid erg giftig is, waren de boeren er zeer beducht voor, wanneer zij op 25 juli ( St.-Jacobsdag) op de onbemeste graslanden overgingen tot maaien. Het kruid is immers ook voor paarden dodelijk. De oranje-gele zebrarupsen die men op het kruid veelvuldig aantreft zijn ook giftig en worden dus absoluut niet door vogels gegeten, evenmin als de fraaie rood-zwarte St.-Jacobsvlinders. (De St.-Jacobsvlinder is een van de giftigste nachtvlinders.)
(Het is gevaarlijk om zonder handschoenen deze bloemen aan te raken.)
Zeven Belgische trekpaarden gestorven in n jaar tijd...

De duinen, met hun dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, vormen een zeer gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reen ook een flinke populatie damherten leeft.

Damhert in Oranjezon
Foto: Mathilde Matthijsse (29-12-05)

 

Bloeiende meidoorn

Oud waterwinningskanaal

Natte duinvalleien: beschermd gebied

Rood Guichelheil

Op het strand bij Oranjezon.
Grote pollen Biestarwegras helpen
het ontstaan van oerduintjes.
(Dit is echt heel bijzonder om te zien!)

Biestarwe en Zandhaver
zijn de pioniers op het strand
die het stuivend zand kunnen vasthouden,
waarna Helmgras volgt
om het duin blijvend vast te leggen.

In het duingebied zijn drie gemarkeerde wandelroutes uitgezet.
Alle drie zeer aanbevolen (het hoeft echter niet op n dag...)

[ OUDE ROUTEKAART ]

[ NIEUWE ROUTEKAART ]

2011 Nieuwe uitkijktoren

.

Fraai uitzicht vanuit de uitkijktoren

Aan het einde van de corridor.

Piet van der Klis

Bronvermelding / Source: colofon

Terug naar
Inhoud

.

.

.