Terug naar
Inhoud

Het Landgoed Hoogduin

Buitenplaats Hoogduin bestaat uit drie voormalige buitenplaatsen, Hof Landlust, Hof het Hooge Duyn en Hof Duinvliet.
Bij bestudering van het terrein bleek dat vrijwel alle landschappelijke elementen,
zoals lanen, waterpartijen, Grand Canals in het veld nog te traceren waren.
Voor het voormalige Hof Duinvliet is besloten tot
een complete reconstructie van de buitenplaats.
Met deze werkzaamheden is in 2004 begonnen en zijn nu (2011) nog in volle gang.
(
Bosch Slabbers)

Herstelplan Buitenplaats Hoogduin
hierboven: Reconstructie van het Grand Canal

Reconstructie van het Grand Canal

Herstel van het historisch (vooroorlogs) Mantelingenpad

.

.

Als je een jaar vooruit denkt moet je zaaien.
Als je tien jaar vooruit denkt moet je een boom planten.
Als je honderd jaar vooruit denkt moet je mensen bewust maken.

Chinese wijsheid

.

De archeologie nabij Hoogduin en Westhove

Panorama 1550

Walcheren 1660

Walcheren 1753

Walcheren 1773

Onder landgoed verstaat men het geheel van bossen, landerijen en hoeven die rondom een buitenplaats werden geŽxploiteerd. Een buitenplaats is een historisch complex van herenhuis (vaak op een omgracht eiland) en bijgebouwen, gelegen in een landelijke omgeving.
Zie:
* buitenplaatsen     

Fragment van de kaart Hattinga 1753

't Hof Duijnvliet, 't Hof Hooge Duijn, 't Hof Landlust
en het Vlissingse bos
werden in de 18e bijeengevoegd tot het huidige landgoed Hoogduin.

't Hof Hooge Duijn 1750

't Hof Duijnvliet circa 1780

Veel buitenplaatsen leidden lang een kommervol bestaan.
Inmiddels is er nu nieuwe belangstelling voor de buitenplaatsen
en streeft men herstel en nieuw zorgvuldig  beheer ervan na.
Dit vergt weliswaar veel inspanning en ook zijn daaraan hoge kosten verbonden.

De huidige kustlijn geprojecteerd op de kaart van Hattinga uit 1753
Veel duinlandschap ging in de loop der tijd verloren.

Naamsverwarring
In 1839-1840 werd een nieuw huis gebouwd
dat nu "Duinvliet" heet,
aan de overzijde van de Domburgse weg
in "Het Overbosch" (5 hectare groot).
Het oude "Duijnvliet" werd tijdelijk "Het Overbosch"
en ging later in andere handen over.

Tussen 1775 en 1815 werd de meeste historische bebouwing afgebroken  
op een  houtvesterswoning uit 1711 na 
behorend tot het voormalige Hof Duijnvliet.
Foto: de houtvester poserend voor zijn woning.
1920 - 1933

Het landgoed Hoogduin
(3,6 ha strand, 15,1 ha duinen, en 23,5 ha binnenduinranden en bossen,
totaal 42,2 hectare groot, inclusief. het "Vlissingse Bos")

Het landgoed Hoogduin
is van alle buitenplaatsen
in De Manteling, de meest westelijke.

Domburg is een "vier seizoenen badplaats" geworden en de recreatieve druk
op het kwetsbare duin- en bosgebied is sterk toegenomen.
Het landgoed Hoogduin ligt ingeklemd tussen de recreatie-druk van Domburg
en van Westhove en verdient daarom extra zorg.
Daarom mogen er richtlijnen gelden om het onnodig  uitwaaieren van
strandbezoekers en wandelaars te voorkomen,
opdat de ecologische kwaliteit van het  kwetsbare gebied kan worden gewaarborgd
en de verscheidenheid aan milieutypen blijft bestaan. 
De natuur- en cultuurhistorische waarden staan overigens ook elders
in de Manteling massale openstelling van de buitens  niet toe.
Beleidsmakers hebben er voor gekozen om de opvangcapaciteit
van het gebied rond Westhove juist te vergroten
opdat andere delen van de Manteling,
waaronder Hoogduin, rustiger gehouden kunnen worden.

Toch is niet het gehele gebied gesloten...
de helft van het grondgebied van Hoogduin is opengesteld.

Wandelpaden

In het kader van groot onderhoud worden
waterpartijen opgschoond.

Herfst 2005

Herstel van oude grachten

De kattekleilaag (met gele zwavelhoudende vlekken)

In samenwerking met het Landgoed
doen schoolkinderen regelmatig natuur-educatief veldwerk
onder leiding van hun leerkrachten en natuurouders
in het kader van het project
'van luchtkasteel tot dassenburcht'.

Natuureducatie Regenboogschool

Het duinmassief als geheel levert via kwelstromen
een belangrijke bijdrage aan de natuurwaarden.
Een groot deel van het landgoed is immers

een natte duinvallei.

De Manteling is aangewezen als een Beschermd Natuurmonument.
De wezenlijke cultuur- en natuurwaarden van het gebied
moeten voor de toekomst worden gewaarborgd .  

Bodemkundig onderzoek, 11 november 2005

         
     
  Boorlocatie 1   Boorlocatie 2  
     
  Dagzomend duinwater +1,85 N.A.P.  

 

Drie boorlocaties

Van knippige poldervaaggrond tot gooreerdgrond

Bronnen:

  • De Buitenplaatsen van De Manteling, 1996. (Uitgave: Bosch en Slabbers, tuin- en landschapsarchitecten b.v.)
  • Visie op beheer en herstel van de Buitenplaats Hoogduin te Domburg, Oktober 1996  (Uitgave: Bosch en Slabbers, tuin- en landschapsarchitecten b.v.)

.

.

Terug naar
Inhoud

.

.

.