Terug naar
Inhoud

Parc Zonnehove

Oostkapelle / Domburg

 

 

 

Former location (from 1909)

 

"Zonneveld"
until 1993 removal to Goes
(1995 demolition)

Old & New


(Dichter E. Leeflang)

 

Hoogteligging t.o.v N.A.P.

Vijver 1570 m2
"Duurzame hemelwaterinfiltratie d.m.v. wadisysteem.
Verhouding Vijveroppervlak : Dakoppervlak = 1 : 3,3
Met een mesotrofe vijver (kalkrijke kreekkleibodem,
gevoed door geÔnfiltreerd oligotroof regenwater),
(pH 6 ŗ 7)
voorzien van flauwe taluds (1 : 3 tot 1 : 10) 
(oever: vochtige hooilandvegetatie)
gecombineerd met hoogste oeverzone (NAP +3,50)
bestaande uit relatief voedselarm duinzand,
aldus creŽert men extra milieugradiŽnten."

Bron: Bodemonderzoek / Ecohydrologischonderzoek
V.O.F.: Bouwcombinatie Zonneveld

24 juni 2003

Geologisch is het gebied tussen Oostkapelle en Domburg  interessant. Vroeger leerden we al op school dat (ook) de Romeinen zich hier hadden gevestigd en wel op de oude strandwallen,die zich destijds voor de kust hadden gevormd, begroeide zandbanken die door de oprukkende zee nadien weer werden opgeruimd.
Landinwaarts, achter deze strandwallen, had zich destijds een uitgestrekt klei- en veenlandschap gevormd. Vanaf omstreeks het jaar 1000 werden onder invloed van getij, branding, wind en vegetatie de huidige hoge duinenreeksen opgebouwd. Deze "jonge duinen" wandelden echter landinwaarts, over de aanwezige oude klei- en veenlagen heen: "rolduinen". Tengevolge van dit rol-proces kan men nu, dus heden ten dage, bij zeer lage eb, tot verrassing, op het strand  tussen Oostkapelle en Domburg nog deze, eens landinwaarts gelegen oude veen- en kleiafzettingen zien "dagzomen", aan het daglicht zien treden. En onlangs raapte ik bij deze dagzomende oude lagen op het strand, halverwege Domburg, bij eb, nog weer eens een oude potscherf van weleer op. Immers, toen deze veen- en kleiafzettingen nog veilig Šchter de duinen lagen, werden  ze vele jaren plaatselijk bewerkt en zelfs bewoond.  

  In dit aanwezige klei- en veenlandschap bevond zich destijds  hier een grote brede lagune-achtige zee-inham, komend vanuit het noordoosten. Na verloop van tijd werden hierin dunne lagen wadzand (1) en dikkere lagen zware zeeklei (2) afgezet en er vormde zich wat moeras (3) in plaatselijk aanwezige ondiepe poelen.  Welnu, in dit pakket(1)(2)(3)  is de vijver uitgegraven. Daar waar (2) overgaat in (3)  treft men een modderklei aan, ook wel "katteklei" genaamd: zure onwelriekende klei met tal van kleine gelige (zwavelhoudende) vlekken (vandaar de bijnaam "katteklei"). Bij het uitgraven van de vijver slootten geschrokken bewoners erboven, in Cleijn Westhove, dus terecht  hun ramen vanwege de zeer "onaangename" dampen welke bij de graafwerkzaamheden opstegen... Via  dunne (slechts enkele decimeters dikke) in de ondergrond aanwezige wadzandlagen (1)  kon men deze zomer zoet drangwater vanuit de hoger gelegen duin-zoetwaterbel in onze vijver zien uittreden: overal kleine "welletjes", ter grootte van een kwartje.  Wanneer de vijver rimpelloos is, kan men af en toe, maar dan wel minuten lang, o.a. in het midden van de vijver, talloze "luchtbelletjes" zien opborrelen. Dit is uittredend moerasgas, dat afkomstig is uit plaatselijk aanwezige dunne veenafzettingen (3): deze moeras-methaangisting zal op den duur wel gaan afnemen.  Wanneer echter in de komende winter zich ijs op de vijver vormt, dan kunnen in het ijs talloze kleine "gasbelletjes" vastgehouden gaan worden: "dubbeltjes-ijs".  Grotere bellen onder het ijs zullen brandbaar blijken...  Hebt u wel eens water (ijs) zien branden? Geologie in de achtertuin, ťn in de voortuin: de vreugde van het herkennen.

(Piet van der Klis)

Nice Dutch tiles
from
Delft-ware Pottery
"Het Ambacht"
Serooskerke (Walcheren)

North Sea
december 2002

 

 

 

 

Beach plovers, your companions all the time...
(You'll never walk alone)
Strandpleviertjes, steeds je metgezel...

december 2002

Sunday January, 5
(2003)
first snowfall

Up to the snow-beach

 

Snow on the beach

 

 

 

 

 

 

At three o'clock : flood-tide

Snow, foam and water

Very, very sad...
February 2003
oil slicks and severe pollution
many oil victims on the Zealand beach...
unforgivable

Terug naar
Inhoud

Bronvermelding / Source: colofon

pcvdklis@xs4all.nl

.

.

.