Terug naar
Inhoud

.

.

*
Op de maandagse Middelburgse zomermarkt trof ik een alleraardigst
(oud en vergeten) geografie-boekje over Zeeland
van P.H. Ritter Jr.
met een voorwoord van Lodewijk van Deyssel
(en geïllustreerd door Anton Pieck).  

Sentimentele Aardrijkskunde
Zeeland

(1951)

Een fragment.................................PCvanderKlis

.
Oostkapelle
DE DAG DES HEEREN

Geen land op aarde, waar een zo onaantastbare Zondagsheiliging bestaat als op Walcheren.

De Lange Jan van Middelburg zet de dag des Heeren in met een zwaar en sonoor geluid, dat breekt door de kristallen ochtendstilte van de zomerdag.

— En of zij worden aangedaan door de machtige stem van den metalen voorzanger, zo beginnen ook de andere klokken te zingen, één voor één;
het geluid wordt overgereikt van de ene toren naar de andere,
en er komt langzamerhand zulk een deinend gebeier over het gehele land, dat het niet anders kàn, of allerwegen ontwaken de boeren en bazinnen in al de boerenhoeven, die met haar kleine vensters staan te glinsteren in het licht.

Er is dan een stil en plechtig geruis in de kleine huizen, als men zich hult in stemmige, zwarte kledijen en de Moeder en al de dochterkens zich tooien met hagelwitte kappen.

En daarna komt er een roerloze aandacht in de kleine behuizing, wanneer de devotie van de morgen aanvangt.

In de Voorkamers, waar koele schaduw toeft doordat er de vensteren zijn omloofd, vindt ge ze bijeen rondom de smetteloze ochtend-dis, de boer en de bazin, met al de zonen en dochteren.
Boven de zwarte pakken der mannen komen de strakke gezichten wit uit in het schemerig licht, en de ranke hoofden der kleine boerinnetjes met de geloken ogen en de fijne, rode lippen als bloeme-bladen, zijn neergebogen binnen de zedig-omsluitende witte huiven.

— Het is als een droom, die uit de nacht der eeuwen naar voren kwam, en leven kreeg in deze zomer-zondag-morgen,

— in het samenbidden herleeft het beeld der primitieve schilderijen met de apostelen en kindvrouwen, die voor het Heilige zijn neergeknield.


Aanbidding van Het Lam Gods  
Gebroeders Van Eijck (15e eeuw)
(fragment)
St. Baaf Gent

Als er gesproken wordt, is het de stem van den Vader, die leest met monotone klank:

"…dat God den zevenden dag heeft gezegend en dien geheiligd, omdat Hij op denzelven gerust heeft van al zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken..."

— en gene anderen geluiden storen, dan het gezoem van een hommel, die aan komt zweven vanuit de zon-door-schenen wereld, en daarna langs het open venster haar reis weer vervolgt…

Later ziet men de gehele familie tijgen over de kleine paden, één langzaam schrijdende processie van donkere… én… blank-omhuifde figuren.

Zij dragen de grote kerkboeken voor zich uit, eerbiedig zoals men reliquieën draagt,

en ze schrijden voort langs de velden, vol van zachtgele bloemen, die dansen in de ochtendwind.

En heel de Zondag is er een zacht gebrom van orgelen in de kleine eeuwenoude kerken,


Psalm 3

en

achter de groene luiken der kleine eenvoudige huizen...

Terwijl buiten de lichtere muziek ruist van wuivende halmen, waar de wereld met felle kleuren staat te gloeien in de zon…

.

Terug naar
Inhoud

vanleeuwenrecords

pieter heykoop

lenard verkamman

de bazuin

kerkvolk-muziek

 

.

.